top of page

ประวัติสมาคมฯ

ความเป็นมา

 

       

 

 

 

สำนักงาน สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เมื่อเริ่มแรก สมาคมฯมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ บ้านศรีจันทร์ เลขที่ 116 สาธรเหนือ กรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อคณะพระผู้ไถ่เป็นสงฆ์ที่ปรึกษา 

ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1956 เมื่อสมาคมฯเริ่มเป็นที่รู้จักและมีความมั่นคงขึ้น จึงได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ

ในปี ค.ศ. 1960 สมาคมฯได้จัดงานกุศล “วาณิชย์” ขึ้นใน วันที่ 6 พฤศจิกายน โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก บรรดาวัด โรงเรียน ห้างร้าน บริษัท และเอกชนผู้มีจิตศรัทธา เงินที่ได้รับ สมาคมฯได้นำไปจัดซื้อบ้าน เลขที่ 12 ถนนคอนแวนต์ เป็นสำนักงานถาวรของสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นศูนย์ดำเนินงาน โดยฯพณฯหลุยส์ โชแรง ได้กรุณาให้เกียรติมาเสกเปิดสำนักงานสมาคมฯ ในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1961  และโดยที่สมาคมฯมีสถานที่ของตนแล้ว จึงได้รับ “ศูนย์คาทอลิก” และ ”ยุวกรรมกรคาทอลิก” เข้าอยู่ในเครือของสมาคมฯด้วย

ครั้นปี ค.ศ. 1986 สถานที่สำนักงานเริ่มคับแคบ สมาคมฯจึงได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ อาคารแพร่ธรรม อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของสมาคมฯ

ประมาณปี ค.ศ. 1995 ด้วยนโยบายของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ที่ปรารถนาให้องค์กรศาสนาคาทอลิกทั้งหลายอยู่รวมกัน สมาคมฯจึงต้องทำการย้ายสำนักงานอีกครั้งหนึ่ง มาอยู่ที่ ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 จวบจนปัจจุบัน

นอกจากนี้  สมาคมฯได้ขึ้นทะเบียน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2006 ทำให้ปัจจุบัน สมาคมฯสามารถมีสิทธิมีเสียง เช่นเดียวกับองค์กรสาธารณกุศลที่ถูกต้องตามกฏของกระทรวงฯ

 

ข้อบังคับของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับฉบับแรกของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย คือ ข้อบังคับฉบับปี ค.ศ. 1954 หลังจากนั้น สมาคมฯก็มีการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพศาสนาสังคมตลอดมา อีก 5 ครั้ง คือ ปี ค.ศ. 1968, ค.ศ. 1972, ค.ศ. 1986, ค.ศ. 1989 และ ครั้งล่าสุด คือ ค.ศ. 2007 ซึ่งเป็นฉบับที่ทางสมาคมฯใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทางสมาคมฯกำลังทำการศึกษาเพื่อดูว่ามีข้อใดควรต้องเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานฆราวาสของพระศาสนจักร และเหมาะสมกับหน้าที่หลักของสมาคมฯ

อนึ่ง รายละเอียดข้อบังคับของสมาคมฯนั้น สามารถติดต่อขอรับได้จากสมาคมฯ

 

วัตถุประสงค์

     สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้

  • เพื่อเป็นตัวแทนของชาวคาทอลิกในประเทศไทย ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของทางราชการ

  • เพื่อส่งเสริมและช่วยงานของพระศาสนจักร

  • เพื่อส่งเสริมและช่วยงานขององค์กรฆราวาส

  • เพื่อส่งเสริมการศึกษา, การอาชีพ และ การกีฬา

  • เพื่อช่วยงานสังคมสงเคราะห์และการกุศล

  • เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม

  • ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง

นายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

      ปัจจุบัน สมาคมฯได้มีอายุกว่า 60 ปีแล้ว และมีนายกสมาคมฯดำเนินการติดต่อมารวม 30 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1,2               ค.ศ. 1954 – ค.ศ. 1957                       ดร. เลิศ ศรีจันทร์                                       
สมัยที่ 3                  ค.ศ. 1957 – ค.ศ. 1959                       นายแพทย์ประเสริฐ สมบุญธรรม                 
สมัยที่ 4-6              ค.ศ. 1959 – ค.ศ. 1965                        นายแสวง เตียวไพบูลย์                              
สมัยที่ 7-9              ค.ศ. 1965 – ค.ศ. 1971                        นายประเวทย์ วิชชุประภา                           
สมัยที่ 10                ค.ศ. 1971 – ค.ศ. 1973                        นายทิวา บุญยะวณิช                                
สมัยที่ 11                ค.ศ. 1973 – ค.ศ. 1975                        พลโทสุนทร สันธนะวนิช                           
สมัยที่ 12-13          ค.ศ. 1975 – ค.ศ. 1979                        อาจารย์ชนะ ธนสมบูรณ์                                      
สมัยที่ 14                ค.ศ. 1979 – ค.ศ. 1983                        นายลิขิต วงศ์แสงธรรม
สมัยที่ 15                ค.ศ. 1983 – ค.ศ. 1985                        ดร. ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย
สมัยที่ 16                ค.ศ. 1985 – ค.ศ. 1987                        นายลิขิต วงศ์แสงธรรม
สมัยที่ 17                ค.ศ. 1987 – ค.ศ. 1989                        นายชาลี ชาญศิริ                                         
สมัยที่ 18-21          ค.ศ. 1989 – ค.ศ. 1995                        ดร.ทิม พรรณศิริ                                         
สมัยที่ 22                ค.ศ. 1996 – ค.ศ. 1997                        นางวิภา มณีไพโรจน์
สมัยที่ 23                ค.ศ. 1997 – ค.ศ. 1999                        ดร. ทิม พรรณศิริ                                         
สมัยที่ 24-25          ค.ศ. 1999 – ค.ศ. 2004                        ดร. วิรัชนี พรหมสุนทร
สมัยที่ 26-27          ค.ศ. 2004 – ค.ศ. 2009                        นางยุวดี นิ่มสมบุญ
สมัยที่ 28                ค.ศ. 2009 – ค.ศ. 2012                        นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ                            
สมัยที่ 29                ค.ศ. 2012 – ค.ศ. 2015                        นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ                                

สมัยที่ 30-31          ค.ศ. 2015 – ค.ศ. 2020                        นางจิตรา (เตียวไพบูลย์) แท่นชวาล

สมัยที่ 32                ค.ศ. 2020 – ค.ศ. 2022                        นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

       สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) จากกลุ่มบุคคลชาวคาทอลิก 12 ท่าน ซึ่งต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งความเจริญทางด้านจิตใจพัฒนาตามไม่ทัน    จึงเห็นควรที่ชาวคาทอลิกจะได้จัดตั้งสมาคมฯขึ้นสักแห่งหนึ่ง  เพื่อเป็นศูนย์กลางชาวคาทอลิกฯ จะได้หาทางส่งเสริมพระศาสนา ศีลธรรม ความสามัคคี การศึกษา การอาชีพ เป็นต้น โดยผู้ริเริ่มทั้ง 12 ท่านได้ร่างข้อบังคับพื้นฐานของสมาคมขึ้น   และเมื่อเรียบร้อยแล้วได้มอบหมายให้ ดร. เลิศ  ศรีจันทร์ นำเสนอให้พระสังฆราช หลุยส์โซแรง  ประมุขมิสซัง กรุงเทพฯในสมัยนั้นพิจารณา  ฯพณฯเห็นชอบและให้ความสนับสนุนให้จัดตั้งเป็น สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยขึ้น 

 

เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนาจักรแล้ว  คณะผู้ก่อตั้งก็เริ่มดำเนินการจัดตั้งสมาคมฯต่อสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ  และขอจดทะเบียนสมาคมฯต่อกรมตำรวจ เมื่อได้รับอนุญาตจากราชการแล้วสมาคมฯจึงได้นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ.1954 (พ.ศ. 2497) มีผู้เข้าประชุม 36 ท่าน ได้พิจารณาร่างข้อบังคับสมาคมฯโดยละเอียด และที่สุดลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้เป็นข้อบังคับสมาคมฯ (คือตราสารข้อบังคับบางส่วนที่ยังใช้ในปัจจุบัน) โดยมีนายกคนแรกของสมาคมฯ คือ ดร.เลิศ  ศรีจันทร์  (ปี ค.ศ. 1954-ค.ศ. 1955 และ ค.ศ. 1956-ค.ศ. 1957 รวม 2 สมัย)  

bottom of page