สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานของพระศาสนจักร และองค์กรคาทอลิกต่างๆ ในด้านการศึกษา งานอภิบาล  งานศาสนสัมพันธ์ และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคริสตชน และศาสนิกชนอื่นๆ ในประเทศไทย  
เพื่อดำเนินชีวิตในสังคมด้วยจิตวิญญาณคริสตชน

ประวัติความเป็นมา
 
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นมาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ในสมัยพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของ  คริสตชนในประเทศไทย สมาคมฯ ได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) จากกลุ่มบุคคลชาวคาทอลิก 12 ท่าน ซึ่งต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุก้าว หน้าไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งความเจริญทางด้านจิตใจพัฒนาตามไม่ทัน จึงเห็นควรที่ชาวคาทอลิกจะจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางชาวคาทอลิกฯ จะได้หาทางส่งเสริมพระศาสนา ศีลธรรม ความสามัคคี การศึกษา การอาชีพ
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ​

  1. เพื่อเป็นผู้แทนประสานงาน  และร่วมงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น  ในนามของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย

  2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานของพระศาสนจักร และองค์กรฆราวาสคาทอลิก

  3. เพื่อส่งเสริมฆราวาสคาทอลิก  ในด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพ  เพื่อดำเนินชีวิตในสังคมด้วยจิตวิญญาณคริสตชน

  4. เพื่อร่วมมือในงานของพระศาสนจักรด้านงานอภิบาล  งานศาสนสัมพันธ์ กับผู้ถือศาสนาอื่นๆ และกับคริสตชนนิกายต่างๆ และงานสาธารณกุศล

  5. ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง

โครงการต่างๆ ของสมาคมฯ

สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนงานต่างๆ ในสังฆมณฑลคาทอลิก อีกทั้งยังช่วยเหลืองานสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ

  • ช่วยเหลือกองทุนโลงศพผู้ยากไร้ ผู้ป่วยโรคเอดส์  

  • ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

  • ช่วยเหลือค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในค่ายผู้ลี้ภัย

  • โครงการศูนย์บรรเทาใจ ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา ต้องการปรึกษาปัญหาในชีวิต

  • โครงการอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อวัดที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร  

Events

อบรมอาสาสมัครเพื่อการปรึกษาทางรายบุคคล รุ่นที่ 32

(เวิร์คช้อปออนไลน์ผ่าน Zoom)

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน เชียงราย อ. เมือง จ. เชียงราย

สมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ และ เฟสบุ๊คเพจสมาคม ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

โครงการศูนย์บรรเทาใจ

เพื่อผู้ที่ต้องการผู้รับฟังและ

ปรึกษาปัญหาต่างๆในชีวิต

โทร 02-233-4449,  02-233-6227

ให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
และผ่านการ Chat ในเพจ
www.Facebook.com/BanTaoJai

ทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

คุณรู้หรือไม่!?!? 
ประชากรคนไทย ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้ากลุ่มเสี่ยง 12 ล้านคน 
จำนวน 6 ล้านคนมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าต่อเนื่อง
จำนวน 600,000 คนทั่วประเทศ มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย...

สมาคมฯ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์บรรเทาใจ" ขึ้นเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือสังคม โดยอาสาสมัครในนามสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหาในชีวิต เครียด ท้อแท้ สิ้นหวัง

โทรหาเรา...ศูนย์บรรเทาใจ 02-233-4449 และ 02-233-6227

ให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
และผ่านการ Chat ในเพจ www.Facebook.com/BanTaoJai

ทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.


เรารับฟัง...ทุกเรื่องราวของคุณ

Ad ปชส ศูนย์บรรเทาใจ s.jpg
คุณสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณกุศลของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
Please show your support for our charity projects
 
กองทุนเพื่อบัญชีโลงศพและกิจกรรมสาธารณกุศล
ชื่อบัญชี   สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย    

ธนาคารกรุงเทพ  สาขา  เซนต์หลุยส์ 

หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่  002-7-01487-7

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อมาที่ Catholic.Association.TH@gmail.com

ภาพกิจกรรมสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

​​